For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adjon fel álláshirdetést, mikor elkél a segítség...

Munka helyben, gyorsan!

A Kenyérkereső munkaportál összeköti az időszakos, alkalmi, beugrós munkát kínálókat az elérhető munkavállalókkal egyszerűen, helyben és gyorsan!

Milyen munkakörben keres?

Szabályzatok, irányelvek, tájékoztatók

Adatai rendszerünkben teljes biztonságban vannak. Íme néhány példa a gyűjtött adatokkal kapcsolatban:

Megadott személyes adatok

Profilja létrehozásakor néhány adatot is megad, mint a név, cím, telefonszám, stb… . Néhány ezek közül nélkülözhetetlen ahhoz, hogy létre tudjuk hozni fiókot, a többiről pedig eldöntheti, hogy megadja vagy sem.

Helymeghatározás

Ha a böngészőben vagy az alkalmazásban be van kapcsolva a helymeghatározás és beleegyezik abba, hogy megosztja ezeket az adatokat, akkor területileg közeli találatokat jelenítünk meg a hatékonyabb keresési élmény érdekében.

Böngészési adatok

A weboldal megtekintésével kapcsolatban adatokat rögzítünk, hogy tudjuk mérni a látogatottságot és hatékonyságot. A hirdető partnerek is gyűjtenek információk, a megjelenő hirdetésekkel, hirdetés kiszolgálásokkal kapcsolatban.

Eszközhasználat

Mobilon vagy laptopon keresi fel az oldalt? Az információ birtokában az eszközének megfelelő legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani.

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Weboldalkezelő által a Weboldal üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.
A jelen Tájékoztató kiterjed a Weboldalkezelő által üzemeltetett mobil applikációkon (a továbbiakban: Applikációk) keresztül zajló adatkezelésekre is, így a Szolgáltatások alatt a Weboldalon elérhető funkciókon túl a Weboldalkezelő által az Applikációkon elérhetővé tett szolgáltatásokat is értjük, illetve ahol jelen Tájékoztató Weboldalt említ, az ott megfogalmazottak az Applikációk használata esetén az Applikációk felületére is vonatkoznak, a működésből eredő esetleges értelemszerű kivételekkel.
A Tájékoztatót a Weboldalkezelő annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon a Weboldalkezelő által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit, mind az Applikációk felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között a Weboldalkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.  Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az elérhetőségeken várjuk megkeresését. A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.
A Weboldal és az Applikációk böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

1. Az Adatkezelő elérhetősége

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Weboldalkezelő minősül, adatai az alábbiak:

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Benkovich Anna
KÉPVISELŐ NEVE: Benkovich Anna
E-MAIL: info@kenyerkereso.hu
WEBOLDAL: www.kenyerkereso.hu

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A Weboldal és az Applikációk bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaznak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Weboldalkezelő befolyása alatt, azokért a Weboldalkezelő nem vállal felelősséget.

2. Fogalommeghatározások az értelmezéshez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal, illetve az Applikációk használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.
Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Weboldalkezelő kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Weboldalkezelő valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából Érintett a Weboldalak és az Applikációk valamennyi a Weboldalon, vagy az Applikációkon elérhető bármely szolgáltatás felhasználója.
Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Weboldalkezelő, de bizonyos folyamatokban a Weboldalkezelőon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Weboldalkezelő adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak a Weboldalkezelő részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Weboldalkezelő gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Weboldalkezelő adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.
Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Weboldalkezelő rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.
Adatkezelés jogalapja: a Weboldalkezelő a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Weboldalkezelőra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Weboldalkezelő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl a Weboldalkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.
Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Weboldalkezelő és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.
Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Weboldalkezelő.
Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Weboldalkezelő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Weboldalkezelő.
Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Weboldalkezelő a Weboldal felhasználóiról rögzít,de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.
Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon, illetve az Applikációkra vonatkozóan, az Applikációkon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a Weboldalkezelő által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:
Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata
A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, emailcím, a felhasználói név és a telefonszám
Regisztrációt követően megadható személyes adatok, mint például profilkép, születési idő, nem
Információ a Weboldalon és az Applikációkban tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.
Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon és az Applikációkon
Számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)
Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása, Felhasználókkal történt üzenetváltásai)
Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).
Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele
A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).
A Weboldalkezelő által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.
Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel
A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím)
A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás:
Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Weboldalkezelő által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.
Egyéb forrásokból kapott személyes adatok
Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben
Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója
Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.
3.1. Felhasználói fiók
3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése
A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így pl. apróhirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott emailcímet Weboldalkezelő a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése. Bizonyos, a Felhasználási Feltételekben meghatározott Szolgáltatások használatának előfeltétele a Felhasználó mobiltelefonszámának hitelesítése, azaz a Weboldalkezelő által megadott igazoló kód elküldése a Weboldalkezelő mobiltelefonos elérhetőségére.
A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.
Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.
A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését a Weboldalkezelőtól is kérheti.
Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.
Nyilvánosra állított kapcsolatfelvételi adatok: a Weboldalkezelő által üzemeltett üzenetküldő rendszeren kívüli kapcsolatfelvételi lehetőség megadása elérhető funkció a Felhasználó részére, amennyiben telefonszámát publikussá teheti, vagy publikus telefonszámot adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, a Weboldalkezelő által működtetett üzenetküldő rendszeren kívül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok a Weboldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten láthatóak.
A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat a Weboldalkezelő a Felhasználó részére történő, testreszabott marketing üzenetek szegmentálásához, amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését engedélyezte előzetesen a Weboldalkezelő részére, történő használatához megadhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart.
Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését a Weboldalkezelőtól is kérheti.
Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott apróhirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelőnak a Szolgáltaattás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatósáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.
Amennyiben a Felhasználó profilképet, a telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.
3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződés
A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók, akik a Szolgáltatásokat külön, a Weboldalkezelővel írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe, a felhasználói szerződés megkötése során a Weboldalkezelő rendelkezésére bocsátják kapcsolattartói, illetve a szerződés teljesítése során a nevükben eljáró munkatársaik személyes adatait. Az adatokat a Weboldalkezelő jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.
A szerződés megkötése során a Weboldalkezelő által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén a Weboldalkezelő nem köti meg a szerződést.
Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a szerződéses kapcsolattartás, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Weboldalkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, továbbá az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdek, azaz a Weboldalkezelő és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekének érvényesítése, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Weboldalkezelő gyakorolhassa és teljesíthesse, így a Felhasználóval kapcsolatot tartson.
A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Weboldalkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Weboldalkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.
Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év. A Weboldalon igénybe vett Szolgáltatások kapcsán feltöltött személyes adatokra a Tájékoztatóban az egyes adatkezelésekre meghatározottak szerinti adatkezelési körülmények vonatkoznak.
3.1.3. Üzenetküldő rendszer használata
A Weboldalkezelő a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott körben a Weboldalkezelő által ellenőrzött mobiltelefonszámmal rendelkező Felhasználói részére, a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók apróhirdetésekre vonatkozó kommunikációjára üzenetküldő rendszert biztosít. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja, a Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása, adott esetben a Weboldalkezelő által történő ellenőrzése, a Felhasználói Szabályzatnak megfelelő működés ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja a kommunikációs funkció vonatkozásában a szerződés teljesítése, az ellenőrzési cél megvalósítása esetén a Weboldalkezelő és Felhasználók jogos érdekének védelme, érvényesítése. A Weboldalkezelő Szolgáltatásai kapcsán történhetnek visszaélések, csalások, amelyek jelentős része kiszűrhető, illetve további csalások elkövetése hatékonyan megakadályozható abban az esetben, amennyiben a Felhasználók közötti kommunikáció a Weboldalkezelő által is ellenőrizhető. A Weboldalkezelő fontosnak tartja, hogy a Weboldal használata során visszaszoríthassa és megakadályozhassa mindazon eseteket, amelyek sérthetik mások jogait, jogos érdekeit, ezzel pedig Szolgáltatásai jóhírnevét fenntarthassa.
Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan az üzenet feladásától, vagy egy apróhirdetésre vonatkozó ugyanazon Felhasználók közötti üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 30 nap, vagy amennyiben az korábbi, az üzenetváltáshoz tartozó apróhirdetés törlésének napja.
Kiemeljük, hogy az üzenetküldő rendszeren továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, így bármely írásbeli üzenetet, fényképet, videót, vagy bármely csatolmányt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzenetküldő rendszerre feltöltött személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül az a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért a Weboldalkezelő nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll a Weboldalkezelő befolyása alatt, azokért a Weboldalkezelő nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenetküldő rendszeren keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.
3.2. Hirdetés közzététele
A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről a Hirdetések feltöltésének előfeltétele a Hirdetési feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása (így különösen a név és a telefonszám), amelyek közül, amennyiben azt publikussá tette a Felhasználó, a Felhasználó telefonos elérhetősége a Weboldalon a hirdetéshez rendelten, a kapcsolatfelvételi leírásban a Felhasználó által használt felhasználónévvel és az utolsó belépésének időpontjával közzétételre kerül.
Az adatkezelés jogalapja az apróhirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, azaz a Felhasználó számára az apróhirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz az apróhirdetés végleges törléséig tart (ld. Felhasználói Feltételek, 2.1. pont).
3.3. Hirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele
A Felhasználók által feltöltött apróhirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele a Weboldalkezelő rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Weboldalkezelő részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Weboldalkezelő rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.
Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, a szerződés teljesítése, az abból ered jogok gyakorlása, így a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Weboldalkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Weboldalkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Weboldalkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.
A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Weboldalkezelőra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.
3.4. Felmérések folytatása a Felhasználók körében
A Weboldalkezelő időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Weboldalkezelő Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, a Weboldalkezelő Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Weboldalkezelő a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.
A Weboldalkezelő a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Weboldalkezelő Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Weboldalkezelő Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.
3.5. Marketing célú adatkezelések
3.5.1. Hírlevél
A Weboldalkezelő a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen vagy SMS-ben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az elérhetőségeken bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Weboldalkezelő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.
A Weboldalkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Weboldalkezelő által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.
A Weboldalkezelő annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét és ennek megfelelő reklámüzeneteket küld a részére.
A Felhasználó a Weboldalkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Weboldalkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Weboldalkezelő a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.
3.5.2. Rendezvények
A Weboldalkezelő Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervezhet Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről a Weboldalkezelő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.
3.5.3. Nyereményjátékok
A Weboldalkezelő Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Weboldalkezelő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.
3.6. Panaszkezelés
A Weboldalkezelő szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségen fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:
Weboldal felületen található üzenetküldő rendszer
A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Weboldalkezelő az e-mail címen keresztül fogadja.
A Weboldalkezelő a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Weboldalkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben a Weboldalkezelő szolgáltatásai minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:
a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
c) panasz, megkeresés részletes leírása;
d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
f) Felhasználó telefonszáma.
A Weboldalkezelő annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Weboldalkezelő jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.
A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Weboldalkezelő a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.
A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.
3.7. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés
A Weboldalkezelő a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Weboldalkezelő ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.
A Weboldalkezelő tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Weboldalkezelő egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Weboldalkezelő az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Weboldalkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelő, a Weboldal és az Applikációk Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon vagy Applikációkban történt felhasználói aktivitás időtartama. A Weboldalkezelő ezen tevékenysége a 3.1. – 3.4., valamint a 3.6. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.
3.8. Csalás felderítése és igényérvényesítés
A Weboldalkezelő a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Weboldalkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az adatkezelés elsődleges jogalapja szerinti jogviszony megszűnésétől, illetve az üzenetküldő rendszer adatai esetén azokra a 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelési időtartam végétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3.1, a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., és 3.7. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Weboldalkezelő által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Weboldalkezelő érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.
Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelő és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.
A Weboldalkezelő a 3.7. és 3.8. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon, illetve az Applikációkon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Weboldalkezelőnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Weboldalkezelő annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Weboldalkezelő által.
3.9. Hatósági adatszolgáltatás
A Weboldalkezelő a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Weboldalkezelőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.
A Weboldalkezelő átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Weboldalkezelő részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.
Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Weboldalkezelő, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Weboldalkezelő által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Weboldalkezelő esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. A Weboldalkezelő az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.
3.10. Felhasználói aktivitás
A Felhasználók Weboldalon, illetve Applikációkon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Weboldalkezelő a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja a Weboldalkezelő. Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelő azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlésé követő egy év elteltével végződik.
4. Felhívások a Felhasználók részére
4.1. 16. éven aluliak
A Weboldalkezelő Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.
Amennyiben a Weboldalkezelő valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Weboldalkezelő beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.
4.2. Más adatait megadó személyek
A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.
4.3. Hirdetések
A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Weboldalkezelő tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Weboldalkezelő azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Weboldalkezelő jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési szerződés időtartamával egyező.
4.4. Pontosság
Amennyiben a Weboldalkezelő által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Weboldalkezelő részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Weboldalkezelő részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Weboldalkezelő által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.
4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Weboldalkezelő közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Weboldalkezelőnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.
4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok
A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Weboldalkezelő rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Weboldalkezelő gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.
5. Adattovábbítások
A Weboldalkezelő a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Weboldalkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Háztól-Házig Szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.
Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Weboldalkezelő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) a Weboldalkezelő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – a Weboldalkezelő Szolgáltatásával összefüggő (pl. csomagkézbesítő) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Weboldalkezelő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Weboldalkezelő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.
A Weboldalkezelő Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:
5.1. Szerverszolgáltatások
A Weboldalkezelő adatbázisának tárhelyét a Maxer Hosting Kft adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.
5.2. Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó
Mindazon esetekben, amikor a Weboldalkezelő a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Weboldalkezelő elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a közvetlenül az oldalon bankkártyával, illetve Paypal fiókon keresztül megvásárolt Szolgáltatásokhoz.
Megőrzés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
5.3. SMS fizetéshez igénybe vett szolgáltatók
A telefonos ügyfélszolgálat által küldött és fogadott hívások a Twilio rendszerén keresztül zajlanak. Így a hívások technikai adatait (pl.: hívás dátuma, időtartama, hívott, illetve hívó telefonszámok), és rögzítés esetén a hívás hangfelvételét a Twilio rendszerében rögzítjük.
Megőrzés időtartama: a telefonbeszélgetéseket és kapcsolódó adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.
A szolgáltatók adatkezelésére a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezései irányadók.
5.4. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója
Mindazon esetekben, amikor a Weboldalkezelő által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek irányadók.
5.5. Kérdőívek
Ügyfeleink által önkéntes alapon kitölthető ügyfél-elégedettségi és marketing célú kérdőívek adatait a SurveyMonkey rendszerével gyűjtjük és abban tároljuk.
Megőrzés időtartama: a kérdőív kitöltését követően legfeljebb 3 évig.
5.6. Ügyviteli rendszerek
A Weboldalkezelő a panaszkezelési és Felhasználói szerződéseinek kezelésére vonatkozóan az alábbi adatfeldolgozók által biztosított ügyviteli rendszert veszi igénybe:
Salesforce.com (székhely: EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY).
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Weboldalkezelő elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz.
A Weboldalkezelő a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.
A Weboldalkezelő az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Weboldalkezelőhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Weboldalkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A Weboldalkezelő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Amennyiben a Weboldalkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Weboldalkezelő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.
6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog
A Felhasználó a Weboldalkezelő 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül email-ben tájékoztatást kérhet a Weboldalkezelőtól arra vonatkozóan, hogy a Weboldalkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Weboldalkezelőtől információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:
a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Weboldalkezelőtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Weboldalkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.
6.2. A helyesbítéshez való jog
Felhasználó a Weboldalkezelő 3. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül email-ben kérheti, hogy a Weboldalkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.
6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog
A Felhasználó a Weboldalkezelő által létrehozott és üzemeltetett oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Weboldalkezelő késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.
A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy a Weboldalkezelőtól kérje személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Weboldalkezelő kezelte;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az Weboldalkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait a Weboldalkezelőra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.
A Weboldalkezelő lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.
Ha a Weboldalkezelő a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. Háztól-Házig Szolgáltatás esetén a csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerek, valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Weboldalkezelő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Felhasználó a Weboldalkezelő a 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Weboldalkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Weboldalkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Weboldalkezelőnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Weboldalkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
6.5. Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó a Weboldalkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Weboldalkezelőtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Weboldalkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Weboldalkezelőnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Weboldalkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Weboldalkezelőok közötti közvetlen továbbítását.
6.6. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó a Weboldalkezelő a 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Weboldalkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Weboldalkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Weboldalkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A Weboldalkezelő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.
Amennyiben a Weboldalkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Weboldalkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Weboldalkezelőnak elküldenie a 3. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Weboldalkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.
7. Adatbiztonság
A Weboldalkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Weboldalkezelő rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.
Az integritást biztosító intézkedések:
A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.
Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.
8. Nyilatkozat, tájékoztató módosítása
Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Weboldalkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Weboldalkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Weboldalkezelő a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.
A Weboldalkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak.
Szolgáltató jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a weboldalán. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Budapest, 2018. november 24.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Weboldalkezelő által üzemeltetett  internetes oldalon valamint mobil alkalmazásokon keresztül (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.
1.Általános rendelkezések
A Weboldalkezelő hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban az internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).
A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weboldalkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Weboldalkezelő között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Weboldalkezelő nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.
A Weboldalkezelő jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Weboldalkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Weboldalkezelő a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Weboldalkezelő egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Weboldalkezelő Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.
A Szolgáltatás igénybevétele
A Weblap Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók, profil létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.
A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre a Weboldalkezelő annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mail címre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó a Weboldalkezelő által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Weboldalkezelő az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Weboldalkezelő ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Weboldalkezelő és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Weboldalkezelő által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

A felhasználói fiók elérhető:
a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Weboldalkezelő által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Weboldalkezelő által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Weboldalkezelőgal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Weboldalkezelő akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Weboldalkezelő felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Weboldalkezelő jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Weboldalkezelő által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Weboldalkezelő által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Weboldalkezelő nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat. Amennyiben a regisztrációra a Weboldalkezelő által üzemeltetett android applikáción keresztül kerül sor, a mobiltelefonszámot a Weboldalkezelő részére az applikáció forgalmazója igazolja, ha a Felhasználó az applikáció letöltése és telepítése során erre kifejezetten felhatalmazza. Ilyen esetben az SMS-en keresztül történő ellenőrzésre nem kerül sor.
A Weboldalkezelő jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Weboldalkezelő felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Weboldalkezelő kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Weboldalkezelő általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.
A Felhasználó és a Weboldalkezelő között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.
A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén véglegesen törlődik, azt a Weboldalkezelő a továbbiakban nem tárolja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Weboldalkezelő a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Weboldalkezelő minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Weboldalkezelő nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Weboldalkezelőtól független körülmények okoznak.
A Weboldalkezelő nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Weboldalkezelőtól függetlenül is módosul.
A Weboldalkezelő a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.
2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások
A Felhasználók korlátozott számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Weboldalkezelő által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Weboldalkezelő keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Weboldalkezelő a feltöltéskor megadott régió és egyéb rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított valamennyi Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.
A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Weboldalkezelő a feladásra szolgáló gomb Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 30 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó a közzétett apróhirdetésre vonatkozóan a meghatározott Szolgáltatásokat vásárolja meg, a 30 napos közzétételi időtartam a Szolgáltatásokkal érintett apróhirdetések esetén a vásárlás napjától számítva újraindul.
A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. A 60 napos időtartam elteltével, a 61. napon a hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.
A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés automatikusan törlésre kerül.
A hirdetésekre való jelentkezés a Weboldalkezelő által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei: (a) a Weboldalon már regisztrált, de a fentiek szerint ellenőrzött telefonszámmal nem rendelkező felhasználók további feltételek nélkül küldhetnek üzenetet ellenőrzött telefonszámmal rendelkező felhasználók részére, (b) minden más felhasználó számára a Weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció telefonszámos hitelesítése. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Weboldalkezelő jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Weboldalkezelő által, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 30 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetés törlésre vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Weboldalkezelő nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt. Amennyiben a Weboldalkezelő észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Weboldalkezelő megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Weboldalkezelő jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.
A Felhasználók korlátozott számú ingyenes hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Weboldalkezelő által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Weboldalkezelő keresőrendszert üzemeltet.
2.2. Díj megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások
A Felhasználó díjfizetés ellenében adhat fel kiemelt, kirakat hirdetést. Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.
A díjakat a Felhasználó mobiltelefon segítségével, bankkártyás fizetéssel vagy Paypal által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével egyenlítheti ki. A bankkártyával illetve Paypal szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Weboldalkezelő nem vállal felelősséget.
A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Weboldalkezelő, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Weboldalkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.
Számlamódosítási igényt a Weboldalkezelő maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.
A Weboldalkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.
A jelen pont szerinti Szolgáltatások a Díj megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Weboldalkezelőnak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Weboldalkezelő felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.
Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Weboldalkezelő törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.
Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza. Az ingyenes egyéni és a Vállalati Hirdetések kiegészítő Szolgáltatásainak díja eltérhet egymástól.
2.2.1 Az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:
(i) Kirakat
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése
(a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a hirdetés régiója és tárgya (kategóriája) szerinti keresési lista találati oldalán, a találati lista első szakaszában kerül közzétételre, az alábbi kiválasztási elvek szerint: keresésben szereplő régiónak és tárgyának megfelelő, Kirakat kiemeléssel feladott hirdetések az aktuálisan legfrissebb hirdetésfeladási dátummal ellátott hirdetéstől indulva, sorban jelennek meg, továbbá
(b) a hirdetés kategóriája szerinti lista első helyére sorolódik, a (iv) pontban foglalt szabályok szerint. Amennyiben nincs a keresésnek megfelelő pontos találat, akkor egyéb kiemeléssel érintett hirdetések jelennek meg a fenti módon.
A Felhasználó a Weblapon található hirdetéseim menüpontban szereplő statisztikában tájékozódhat arról, hogy az adott időpontig hányszor jelent meg a Kirakat kiemelés szolgáltatással feladott hirdetése az első szakaszban, a fenti módon. A Szolgáltatás kizárólag olyan hirdetések vonatkozásában elérhető, amelyek az hirdetés tárgyáról tartalmaznak képet. A Weboldalkezelő a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Weboldalkezelőhoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. A Kirakat kiemelés szolgáltatás az alábbi helyeken vásárolható meg az oldalon bankkártyás fizetés segítségével: hirdetésfeladás oldal, hirdetésfeladást követő visszaigazoló oldalon, a Felhasználó fiókjából.
(ii) Kiemelés
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Weblapon a hirdetés jobb felső sarkában elhelyezett, feltűnő színű szalaggal kerül közzétételre, amelyen a Felhasználó által a Weboldalkezelő által a Szolgáltatás leírásában előre meghatározott és elérhető alapértelmezett szöveg közül kiválasztott szöveg kerül felvezetésre. A Szalaggal ellátott hirdetések a Kirakat hirdetéseket követően, az Automatikus előresorolással ellátott hirdetésekkel együtt, más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, az ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
3.Hirdetési alapfeltételek
A Weboldalkezelő a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
A Weboldalkezelő fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Weboldalkezelő kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Weboldalkezelő rendszerére.
3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek
Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.
3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek
Az oldalon kizárólag valós, alkalmi, beugrós, távmunkában végezhető, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon. Az Álláshirdetések feladásának díjára vonatkozó szabályokat a 2. pont tartalmazza.
Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Weboldalkezelő adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Weboldalkezelő korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.
Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Weboldalkezelő korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.
Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.
Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.
3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek
Hirdetés címe: A hirdetés címének az állás megnevezését kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.
Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.
Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett állásra kell vonatkozniuk. Tilos másik hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.
Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Weboldalkezelő jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Weboldalkezelő jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.
Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni (ide nem értve a 2.2.1 (vi) pontban szabályozott multirégiós hirdetést).
A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
A Weboldalkezelő jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Weboldalkezelő a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Weboldalkezelő a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az elérhetőségeken jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Weboldalkezelőot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.
A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

  • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
  • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
  • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
  • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
  • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik,
  • ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
  • megtévesztő információt tartalmaz;
  • a Weboldalkezelő azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
  • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:
Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
Alkohol, alkoholtartalmú italok;
Dohánytermékek;
Telefonszámok;
Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
Kontaktlencse;
Temetkezési helyek;
Társkeresési szolgáltatás;
Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
Cigaretta töltő berendezés;
Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;
Tűzifa hirdetések, melyeknek leírásában a hirdető nem nyilatkozik, hogy rendelkezik EUTR technikai azonosítóval vagy erdőgazdálkodói kóddal.
A Weboldalkezelő jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Weboldalkezelő megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Weboldalkezelő által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:
a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Weboldalkezelő (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
vagy a fentiek gyanúja felmerül.
A Weboldalkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.
Felelősség
A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Weboldalkezelő ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Weboldalkezelő a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Weboldalkezelő kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.
A Weboldalkezelő nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Weboldalkezelő nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
A Weboldalkezelő jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Weboldalkezelő a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.
A Weboldalkezelő nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Weboldalkezelőot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Weboldalkezelő nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Weboldalkezelőtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Weboldalkezelő együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Weboldalkezelő nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Weboldalkezelőgal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Weboldalkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és a Weboldalkezelőnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Weboldalkezelőot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Weboldalkezelő helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Weboldalkezelő kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Weboldalkezelő által megkövetelt intézkedést megtesz a Weboldalkezelő jó hírnevének megóvása érdekében.
Szerzői és szomszédos jogok
A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Weboldalkezelő által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.
A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalkezelő a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Weboldalkezelő ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Weboldalkezelő jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Weboldalkezelő. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Weboldalkezelő kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Weboldalkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Weboldalkezelő egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Weboldalkezelő a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.
A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.
Elállás és felmondás joga
A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Weboldalkezelő abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalkezelő az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.
A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Weboldalkezelő jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Weboldalkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Weboldalkezelő által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Weboldalkezelő visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Weboldalkezelő az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Barion szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a Weboldalkezelő minden esetben Barion szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.
A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Weboldalkezelő jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Weboldalkezelő ésszerű költségeit, ha a Weboldalkezelő a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.
Fogyasztói panasz
A Weboldalkezelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az elérhetőségein fogadja.
A Weboldalkezelő a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Weboldalkezelő a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.
A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Weboldalkezelő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldalkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Weboldalkezelő egyedi azonosítószámmal látja el.
A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Weboldalkezelő álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.
Az írásbeli panaszt a Weboldalkezelő annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Weboldalkezelő megindokolja.
A Weboldalkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Weboldalkezelő és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.
A panasz elutasítása esetén a Weboldalkezelő írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Weboldalkezelő tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Weboldalkezelő a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Weboldalkezelő fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalkezelő válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:
(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Weboldalkezelő közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.
Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Weboldalkezelő jótállást nem vállal.
A Weboldalkezelő az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.
A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). Az Ingatlan alkalmazás Android operációs rendszerű mobilkészülékeken (mobiltelefon, táblagép) működtethető.
Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Weboldalkezelőhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Weboldalkezelő és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

12.1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azokegyüttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.

12.2 A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a PolgáriPerrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

12.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. májusc25-től visszavonásig, illetve a módosításokhatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozottkérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató -a jogszabályi keretek között -fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Felhasználó kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását aSzolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságrahozza a Felületen. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesenelőforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek relevánskihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozóadatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébkéntjogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébkéntirányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul vesziés elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jogaz irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgya magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről aSzolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződésselnem rendelkező Megrendelők esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.

Budapest, 2018.11.24.

Top